صفحه نخست > مقالات دیگر > شعر حفظ ماه های میلادی

شعر حفظ ماه های میلادی


26 آذر 1397. نويسنده: sepahna
جام فـرهاد منم، آتش مجنـون جگـرم

جوی آب سحرم، وقت نوای دگرست


جام January     فرهاد February    منم March

آتش April         مجنون May          جگرم June

جوی July         آب August           سحرم September

وقت October   نوای November   دگرست December


بازگشت