نام های اصیل

نامهای(لری) باستانی كه بر سنگ نگاره ها حك شده
تیامسیش = چشمهایم برایش
تیاناز = چشمهای زیبا
خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب
چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست
دوراونتاش = دور . آن. آتش
تیاسنیس = بدون چشم ... كور
هوبانتی = خوب چشمهایی دارد
نپیرشیا = هیچ وقت پیر نشوی نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی
اونتش كال = آن اتش زیاد
چغایورد


گوتییر
ناهونته
سوتروك
سیمانه = برای ما هست
سیمونی = برای من هستی

" نام دختر :
آریانا = اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی)

آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند - نام چوبی مقدس در باور لرهاست - عصا - ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود)

آسو = افق - محل پایین رفتن خورشید
آساره = ستاره
تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد
تیارا = چشم آرا. روشنی چشم
سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر
برگام = به ضم ب ، ابروهایم
سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است
دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد
نَشمی = زن زیبا رو - خوش رو - زیبا
نَشمین= زن زیبا رو - خوش رو – زیبا
چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر
چیمه = مثل ماه نامی دخترانه
تیدا = چشم مادر
ایلماه = ماه ایل
ایلدا = مادر ایل
تُرنه (torne) = ....
تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد
تی ناز = چشم ناز
آساره = آستاره = ستاره
داگل = مادر گل
سو تیام = نور چشمانم
بُرگام = ابروهایم
تِی گل = کنار گل
تی گل = چشم گل
ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد
چی گل = مثل گل
نَشمین = باوقار
دالیا = مادر زیبا
سی‌ناز =
می‌ناز =
هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان)
هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر
هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر
هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی)
سی دا = به معنی هدیه برای مادر
سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر
ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود)
دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه
ساواش = به معنی سایه همراه
نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری
هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده
ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن
منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است
هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور
انوس = به معنی مثل باد، سریع
مریدا = به معنی مثل مادر
گلاره = چشم
هاویر = به معنی در یاد مانده
دیارا = به معنی شاخص و نامدار
ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر و پسر
نیش ها = نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب
ریشنا = روشنا - نور - روشنایی
رۈشنا = روشنا - نور - روشنایی
خاتی = بانو - خاتون
خاتین = بانو - خاتون
***********************************************************
" نام پسر :
بهرود = بهترین فرزند
بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند )
دامون = دامنه کوه
ارسام = اشکهایم
هیرمان = به یاد ماندنی
پایاز = پایدار
آسا = عزیز
آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان
آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان
تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری
هیرو = مبارک
سالیز = سایه + لیز =خانه
و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان)
آرمون = ( آرزو )
آرمُن = (آرزو )
آرُمی = ( آرامش و آسایش )
آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق )
آرُنگ = ( آهنگ ، ناله)
آستـُن = ( صخره ی پلکانی )
آشو = ( شاهین)
آلان ( بهانه ) -
آراز = ( بغض )
اُردی = ( سپاه ، لشگر )
اِزما = ( آزمایش کننده )
اِستیم ( ستون ، تکیه گاه )
اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار )
اَشنا ( شنوا)
اَلتاش ( صخره )
اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی )
اَلَو = ( عقاب )
اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده
اوسین = ( افسون ، دعا )
ایاس = ( یاد ، خیال )
ایما = ( ما )
ایمانی = ( خودمانی ، از ما )
بئوار = ( غریب ، بی موطن )
بازیار = ( درو گر )
بانده = ( پرنده )
باوام = ( عزیزم )
باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری )
باهنده = ( پرنده )
بایار = (دردمند )
برفیز = ( بهمن )
بَروک = ( پیکر و اندام )
بروهی = ( آفرین ، مرحبا )
بشتار = ( آرزو مند )
بشگار = ( سپاسگزار )
بندیر = ( گرفتار ،منتظر )
بنیا = ( پیشرو ، پیشواز )
بهدار= ( پنهان )
بــِــیرُم = ( برف و بوران )
پرمند = ( پرتو)
پایار = = ( پایدار ، مقاوم )
پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور )
پریش = ( آشفته حال )
پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد )
پیا = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )
پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )
تاپـــِـر ( تنها ، منزوی )
تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری )
تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم )
تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان )
تَوار = ( صخره )
تی تــُر = ( تیر انداز )
تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند )
تیفون = ( طوفان ، موج)
تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری )
تیگدار = ( خوش اقبال )
تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه )
تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل )
چاریار ( باهوش ، گره گشا )
چرام ( چراغ من )
چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل )
چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع )
چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری )
چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی )
حامین = ( حمایتگر )
خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار )
داوار = ( موطن مادری )
درستبا = ( سالم باش )
دسبار = ( از مناطق بختیاری )
دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک )
دلیار - دیار ( آشکار ، تصور و خیال )
تاراز = نام کوهی است در بختیاری
***************************************************
۱- اسامی ارزشی(ارزش مالی): صدتمنی(تومانی) ، اشرفی ، گوهر ، مروارید، زِمْرد، فیروزه ، قیمتی ، زربانو ، زرینه ، دُربانو ، نقره ، گوشواره ، زرین گل ، زرین تاج ، گل زرین ، زیور ، زینت ، تاج بانو ، آن تیکه ، زرین دخت ، زرنوات ، گو طلا ، شاطلا، تاش طلا(تاج) ، ماه طلا ، سیم طلا ، کُوش طلا (کفش) ، زرین طلا ، گل طلا ، خاص طلا ، شکر طلا ، شیرین طلا ، نور طلا ، شم طلا ، سنگین طلا ، زر طلا ، نیم طلا ، ناز طلا و..
۲- اسامی در شان طایفه : بگ زایه (زاده) ، خان زایه ، شاه زایه ، ملک زایه ، ملکه ، بُزرگ، نازملک ، فخر دولت خاور ، کشور ، جُو (جان ، سِلطو (سلطان ) ، ماه سلطو ، سلطو چمن سلطو ، ماه دولت شاپسند ، شازَنو(شاه زنان) ، شاخانم ، شاپری ، شادولت ، شاشا ، شاپرور و ...
۳- اسامی بیان کننده ظرافت و زیبائی :آهو ، حوری ، گل اندام ، گل افتو ، گل بانو ، گل پسن ، نازک نازاره ، گل رخ ، گلاب ، ناز بانو ، خورشید بانو ، لیل بانو ، دُربانو ، ماه صنم ، بانو ، ماه پاره ، گل عنبر و...
‏نامهای(لری) باستانی كه بر سنگ نگاره ها حك شده تیامسیش = چشمهایم برایش تیاناز = چشمهای زیبا خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست دوراونتاش = دور . آن. آتش تیاسنیس = بدون چشم ... كور هوبانتی = خوب چشمهایی دارد نپیرشیا = هیچ وقت پیر نشوی نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی اونتش كال = آن اتش زیاد چغایورد گوتییر ناهونته سوتروك سیمانه = برای ما هست سیمونی = برای من هستی " نام دختر : آریانا = اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی) آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند - نام چوبی مقدس در باور لرهاست - عصا - ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود) آسو = افق - محل پایین رفتن خورشید آساره = ستاره تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد تیارا = چشم آرا. روشنی چشم سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر برگام = به ضم ب ، ابروهایم سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد نَشمی = زن زیبا رو - خوش رو - زیبا نَشمین= زن زیبا رو - خوش رو – زیبا چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر چیمه = مثل ماه نامی دخترانه تیدا = چشم مادر ایلماه = ماه ایل ایلدا = مادر ایل تُرنه (torne) = .... تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد تی ناز = چشم ناز آساره = آستاره = ستاره داگل = مادر گل سو تیام = نور چشمانم بُرگام = ابروهایم تِی گل = کنار گل تی گل = چشم گل ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد چی گل = مثل گل نَشمین = باوقار دالیا = مادر زیبا سی‌ناز = می‌ناز = هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان) هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی) سی دا = به معنی هدیه برای مادر سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود) دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه ساواش = به معنی سایه همراه نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور انوس = به معنی مثل باد، سریع مریدا = به معنی مثل مادر گلاره = چشم هاویر = به معنی در یاد مانده دیارا = به معنی شاخص و نامدار ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر و پسر نیش ها = نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب ریشنا = روشنا - نور - روشنایی رۈشنا = روشنا - نور - روشنایی خاتی = بانو - خاتون خاتین = بانو - خاتون *********************************************************** " نام پسر : بهرود = بهترین فرزند بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند ) دامون = دامنه کوه ارسام = اشکهایم هیرمان = به یاد ماندنی پایاز = پایدار آسا = عزیز آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری هیرو = مبارک سالیز = سایه + لیز =خانه و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان) آرمون = ( آرزو ) آرمُن = (آرزو ) آرُمی = ( آرامش و آسایش ) آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق ) آرُنگ = ( آهنگ ، ناله) آستـُن = ( صخره ی پلکانی ) آشو = ( شاهین) آلان ( بهانه ) - آراز = ( بغض ) اُردی = ( سپاه ، لشگر ) اِزما = ( آزمایش کننده ) اِستیم ( ستون ، تکیه گاه ) اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار ) اَشنا ( شنوا) اَلتاش ( صخره ) اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی ) اَلَو = ( عقاب ) اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده اوسین = ( افسون ، دعا ) ایاس = ( یاد ، خیال ) ایما = ( ما ) ایمانی = ( خودمانی ، از ما ) بئوار = ( غریب ، بی موطن ) بازیار = ( درو گر ) بانده = ( پرنده ) باوام = ( عزیزم ) باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری ) باهنده = ( پرنده ) بایار = (دردمند ) برفیز = ( بهمن ) بَروک = ( پیکر و اندام ) بروهی = ( آفرین ، مرحبا ) بشتار = ( آرزو مند ) بشگار = ( سپاسگزار ) بندیر = ( گرفتار ،منتظر ) بنیا = ( پیشرو ، پیشواز ) بهدار= ( پنهان ) بــِــیرُم = ( برف و بوران ) پرمند = ( پرتو) پایار = = ( پایدار ، مقاوم ) پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور ) پریش = ( آشفته حال ) پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد ) پیا = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود ) پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود ) تاپـــِـر ( تنها ، منزوی ) تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری ) تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم ) تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان ) تَوار = ( صخره ) تی تــُر = ( تیر انداز ) تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند ) تیفون = ( طوفان ، موج) تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری ) تیگدار = ( خوش اقبال ) تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه ) تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل ) چاریار ( باهوش ، گره گشا ) چرام ( چراغ من ) چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل ) چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع ) چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری ) چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی ) حامین = ( حمایتگر ) خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار ) داوار = ( موطن مادری ) درستبا = ( سالم باش ) دسبار = ( از مناطق بختیاری ) دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک ) دلیار - دیار ( آشکار ، تصور و خیال ) تاراز = نام کوهی است در بختیاری *************************************************** ۱- اسامی ارزشی(ارزش مالی): صدتمنی(تومانی) ، اشرفی ، گوهر ، مروارید، زِمْرد، فیروزه ، قیمتی ، زربانو ، زرینه ، دُربانو ، نقره ، گوشواره ، زرین گل ، زرین تاج ، گل زرین ، زیور ، زینت ، تاج بانو ، آن تیکه ، زرین دخت ، زرنوات ، گو طلا ، شاطلا، تاش طلا(تاج) ، ماه طلا ، سیم طلا ، کُوش طلا (کفش) ، زرین طلا ، گل طلا ، خاص طلا ، شکر طلا ، شیرین طلا ، نور طلا ، شم طلا ، سنگین طلا ، زر طلا ، نیم طلا ، ناز طلا و.. ۲- اسامی در شان طایفه : بگ زایه (زاده) ، خان زایه ، شاه زایه ، ملک زایه ، ملکه ، بُزرگ، نازملک ، فخر دولت خاور ، کشور ، جُو (جان ، سِلطو (سلطان ) ، ماه سلطو ، سلطو چمن سلطو ، ماه دولت شاپسند ، شازَنو(شاه زنان) ، شاخانم ، شاپری ، شادولت ، شاشا ، شاپرور و ... ۳- اسامی بیان کننده ظرافت و زیبائی :آهو ، حوری ، گل اندام ، گل افتو ، گل بانو ، گل پسن ، نازک نازاره ، گل رخ ، گلاب ، ناز بانو ، خورشید بانو ، لیل بانو ، دُربانو ، ماه صنم ، بانو ، ماه پاره ، گل عنبر و...‏


مقالات دیگر sepahna 59 711 بازدید 8 نظر پرینت
 • +13

دیدگاه :

 1. User Avatar
  سگوندقلی از خوزستان  ـ  در تاریخ : 20/09/1394 - 10:54
  درود بر ملت (10) میلیونی قوم بزرگ (((لرتبار)))'''((( لرستانی،لک ها، بختیاری-بویراحمد،ممسن،لیریایی)))'''درود بر همه استانهای لرنشین ( لرستان،خوزستان،بختیاری،کهگیلویه وبویراحمد،ایلام،بوشهر،همدان،اصفهان،کرمانشاه،اراک،شیراز و لرتباران ساکن تهران و...
  1. User Avatar
   sepahna  ـ  در تاریخ : 28/02/1395 - 01:00
   درود بر شما
 2. User Avatar
  پریسا  ـ  در تاریخ : 26/02/1395 - 02:39
  سلام اسما هاخیلی عالی بودن خوشم اومد. منم بختیاری ام .خسروی از طایفه شهماروند
 3. User Avatar
  مهمان بابایی  ـ  در تاریخ : 2/07/1396 - 10:27
  هلناز و هیلناز برا اسم دختر دوقلو خیلی قشنگه!آخه اسم دخملای خوشگل خودمه***هلناز*هیلناز*عزیزای دل بابایی
 4. User Avatar
  هلناز خوشگل نازنازی  ـ  در تاریخ : 23/12/1396 - 09:43
  هانا و هلناز برا کسانی که تک و شیک و باکلاسند،داداشششششششش
 5. User Avatar
  مهمان فرشاد  ـ  در تاریخ : 30/01/1397 - 21:01
  دروبرشرف لرهای باغیرت مهمان دوست
 6. User Avatar
  لیلا  ـ  در تاریخ : 13/02/1397 - 14:21
  هانا اسم لکی البته هنا هم میگن...
 7. User Avatar
  مهمان نازی  ـ  در تاریخ : 7/08/1399 - 23:19
  ترنه به معنی زلف هست. 

دیدگاه خود را ثبت کنید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :